ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ 23,943 27,747 31,482 36,585 44,132 44,087
กำไรขั้นต้น 3,751 5,686 6,740 6,853 8,179 9,239
EBITDA(1) 4,900 7,494 8,725 9,199 11,485 13,003
กำไรสุทธิ 347 2,316 3,594 2,976 3,977 3,755
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36 1,380 2,127 1,863 2,331 2,175
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน(2) 1,271 2,090 2,918 3,027 3,658 4,308
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 713 1,166 1,727 1,842 2,161 2,617

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 62,793 76,047 89,241 100,636 121,693 130,696
หนี้สินรวม 55,703 64,513 63,497 72,897 83,016 91,392
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,090 11,534 25,744 27,739 38,677 39,304

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 2563
อัตรากำไร EBITDA 20.50% 27.00% 27.70% 25.14% 26.02% 29.5%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 5.30% 7.50% 9.30% 8.27% 8.29% 9.8%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.5 4.0 1.4 1.5 1.0 1.5
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น 0.66 0.71 0.83 1.00

หมายเหตุ

(1) EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหนาย - รายได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

(2) กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน = กำไรสุทธิ - กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น รายได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน