ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 2562 2563 2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ 31,482 36,585 44,132 44,087 46,628
กำไรขั้นต้น 6,740 6,853 8,179 9,239 8,694
EBITDA(1) 8,725 9,199 11,485 13,003 12,392
กำไรสุทธิ 3,594 2,976 3,977 3,755 3,417
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,127 1,863 2,331 2,175 2,276
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน(2) 2,918 3,027 3,658 4,308 3,919
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,727 1,842 2,161 2,617 2,440

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม 89,241 100,636 121,693 130,696 149,198
หนี้สินรวม 63,497 72,897 83,016 91,392 108,382
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 25,744 27,739 38,677 39,304 40.816

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 2562 2563 2564
อัตรากำไร EBITDA 27.70% 25.14% 26.02% 29.5% 26.60%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9.30% 8.27% 8.29% 9.8% 8.40%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.4 1.5 1.0 1.5 1.7
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น 0.66 0.71 0.83 1.00 0.94

หมายเหตุ

(1) EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหนาย - รายได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

(2) กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน = กำไรสุทธิ - กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น รายได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน