การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ชมออนไลน์


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบ E-AGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564
2. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564
11. แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม
12. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


เอกสาร
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แบบ ก : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบ ข : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท