นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

    บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และรายได้ / รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อ จำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

    นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หลังหักภาษี ทุนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปัน ผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล เงินปันผล (หุ้น) รอบผลประกอบการ
26 ส.ค. 2564 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล 0.15
11 มี.ค. 2564 11 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.30 01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
28 ส.ค. 2563 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล 0.15
12 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล 0.22 01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
27 ส.ค. 2562 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
13 มี.ค. 2562 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.17 01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
23 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
20 มี.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.30 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560