ข้อมูลหุ้นกู้

สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย (%) อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก อันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BGRIM255A II/HNW หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 4,200 2.91 3.0 11 พฤษภาคม 2565 A-
BGRIM255B II/HNW หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 300 2.86 3.0 11 พฤษภาคม 2565 A-
BGRIM275A II/HNW หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 3,000 3.79 5.0 11 พฤษภาคม 2565 A-
BGRIM295A II/HNW หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 2,150 4.15 7.0 11 พฤษภาคม 2565 A-
BGRIM325A II/HNW หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 2,550 4.53 10.0 11 พฤษภาคม 2565 A-
BGRIM247A หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 2,000 1.41 3.0 6 กรกฎาคม 2564 A-
BGRIM267A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 3,000 1.95 5.0 6 กรกฎาคม 2564 A-
BGRIM317A หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 7,000 3.20 10.0 6 กรกฎาคม 2564 A-
BGRIM25NA PP10 หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 2,000 3.00 5.0 17 พฤศจิกายน 2563 -
BGRIM19PA PO หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 8,000 ปีที่ 1-5: คงที่ 5%
ปีที่ 6-25: เท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit
Spread 3.61% + 0.25%
ปีที่ 26-50: เท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit
Spread 3.61% + 1.00%
ตั้งแต่ปีที่ 51: เท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit
Spread 3.61% + 2.00%
ไม่มีกำหนด 22 พฤศจิกายน 2562 BBB+
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 1,500 3.0090 5.0 20 ธันวาคม 2561 -
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 3,500 3.3925 7.0 20 ธันวาคม 2561 -
BGRIM21OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 2,700 3.12 3.0 19 ตุลาคม 2561 A-
BGRIM23OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 1,500 3.49 5.0 19 ตุลาคม 2561 A-
BGRIM28OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 5,000 4.36 10.0 19 ตุลาคม 2561 A-
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
BIPA335A หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 3,350 3.95 15.0 31 พฤษภาคม 2561 A-
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
BIPB335A หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 3,350 3.95 15.0 31 พฤษภาคม 2561 A-
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด
ABPSPV214A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 600 3.00 4.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 1,500 3.25 5.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV234A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 900 3.58 6.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV244A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 900 3.76 7.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV264A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 1,000 4.01 9.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV274A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,500 4.17 10.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV284A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 800 4.33 11.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV294A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 9 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 1,000 4.35 12.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV304A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 10 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 600 4.48 13.0 21 เมษายน 2560 A-
ABPSPV324A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 11 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 900 4.79 15.0 21 เมษายน 2560 A-