ข่าวสาร

07 ธ.ค. 2561

บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Recognition และรางวัล Outstanding New Comer จัดโดย CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ตามประเด็นความยั่งยืนขององค์กรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment Social and Governance) และการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (SDGs)