ข่าวสาร

31 ต.ค. 2561

BGRIM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI 2018

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องมีผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนมีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดี โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กลั่นกรองและคัดเลือกหุ้นยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BGRIM ในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม