Environmental Management

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Combined Gas Steam Cycles) เพื่อให้ได้อัตราผลิตสูงสุด นอกจากนั้นยังช่วยให้ลูกค้าสามารถร่วมกันลดการใช้พลังงาน โดยหากผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมใช้ไอน้ำจากบริษัทฯ แทนที่จะผลิตไอน้ำใช้เองแล้ว ก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ลงได้เป็นอย่างมาก

เรามีกระบวนการควบคุมและการลดการปล่อยก๊าซและของเสีย รวมถึงเสียงรบกวน อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจสอบอย่างจริงจังทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ นอกจากนั้น เรายังมีระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) และระบบเก็บตัวอย่างที่ปล่องควัน (Stack Sampling) มาใช้เพื่อตรวจสอบระดับการปล่อยก๊าซอีกด้วย

คุณภาพของน้ำในบริเวณรอบโรงไฟฟ้า จะได้รับการดูแลรักษาโดยระบบจัดการน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างละเอียดเป็นรายสัปดาห์ และบริษัทฯ ยังได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นรายเดือนและรายครึ่งปีนอกจากนั้นยังจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ประจำอยู่ที่พื้นที่โครงการตลอดเวลา เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

ของเสียจากสำนักงานและของเสียจากกระบวนการผลิต จะถูกกำจัดโดยการเผาอย่างถูกสุขลักษณะในโรงงานเผาขยะ หรือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลงในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ของเสียที่ยังมีมูลค่าจะถูกขายให้แก่โรงงานรีไซเคิล ส่วนขยะอันตรายจะถูกกำจัดโดยโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตให้กำจัดขยะอันตรายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม นอกจากนั้น เครื่องจักรขนาดใหญ่เช่น เครื่องกังหันก๊าซ สามารถก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้ เราจึงติดตั้งอุปกรณ์ฉนวนป้องกันเสียงไว้ทั่วบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของไทยที่ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ป่า โดยจะร่วมกับสมาชิกในชุมชนและนักเรียนนักศึกษาในท้องที่ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี