การศึกษา

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นสนับสนุนระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Vocational Education System) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมัน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นระบบที่ผลิตแรงงานที่มีความชำนาญในวิชาชีพสูง โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกนักศึกษาสายอาชีพจากวิทยาลัยอาชีวะบริเวณใกล้เคียง เพื่อนำมาอบรมควบคู่ไปกับการทำงาน (On-the-Job Training) ในขณะที่นักศึกษายังคงศึกษาอยู่ในวิทยาลัยของตนเองด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น บี.กริม เพาเวอร์ ยังส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการสนับสนุนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลเกิดความอยากเรียนรู้ โดยการให้เด็กๆ ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

นอกจากนั้น บี.กริม เพาเวอร์ มีจัดกิจกรรมพาเด็กๆ จากโรงเรียนในชุมชนข้างเคียงไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองของบริษัท นานมีบุ๊คส์ โดยในศูนย์การเรียนรู้จะมีจุดสำหรับเรียนรู้ทั้งสิ้น 25 จุด ซึ่งรวมถึงจุดการเรียนรู้ชื่อ “เมืองพลังงาน บี.กริม” ซึ่งเป็นแบบจำลองแสดงแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าและประโยชน์ของพลังงานในวิถีชีวิตของคนเมืองอีกด้วย

ปัจจุบัน มีโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ กว่า 100 แห่งเข้าร่วมในโครงการ โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือสำหรับการทดลองที่ใช้ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” พร้อมทั้งยังมีการติดตามโรงเรียนทุกแห่งที่ร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน โดยพนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นอาสาสมัครในการดูแลโรงเรียนและช่วยเหลือครูที่เข้าร่วมโครงการฯ

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (German-Thai Dual Excellence Education: GTDEE) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ The Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาอาชีวะระบบทวิภาคีในประเทศไทยและส่งเสริมให้ระบบดังกล่าวมีคุณภาพเป็นเลิศ

นอกจากนั้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อขยายโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเครื่องกล อีกทั้งนักศึกษาอาชีวะที่ผ่านการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถมารองรับบุคลากรของบริษัทฯ ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างเหล่าผู้ประกอบการสายอาชีพที่มีฝีมือให้แก่ประเทศไทยด้วย