การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อการพัฒนาความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

กว่า 140 ปีของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บี.กริม เราดำรงรักษาวัฒนธรรมในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยมีปณิธานที่จะให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวมประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า และมีความสุขร่วมกัน ภายใต้กลุ่ม บี.กริม เรา บี.กริม เพาเวอร์ มีชื่อเสียงที่เป็นเลิศในการเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่เริ่มผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้มาจากการสนับสนุนจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของเรานั่นเอง

บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมกับ WWF ประเทศไทย สบับสนุนโครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์และคลองลาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประชากรเสือโคร่งและช่วยปกป้องถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่ง

นับตั้งแต่การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจพลังงานในปี พ.ศ. 2536 เราได้มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบโรงฟ้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การสนับสนุนด้านการศึกษา และกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมภิบาล ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) อย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบในสามมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ บี.กริม เพาเวอร์ ในแง่มุมต่างๆ ได้จากตารางด้านล่าง