จรรยาบรรณทางธุรกิจ

สารจากประธานกรรมการ

        บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บี.กริม เพาเวอร์”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโอบอ้อมอารี มีความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึง เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในทุกประเทศที่เข้าดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

        ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และอนุมัติกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ขึ้นใหม่ โดยอ้างอิงเนื้อหาจากนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ฉบับเดิม เชื่อมโยงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เลขที่ BGP-POL-05/2561


1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ถือปฏิบัติและใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม และปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นสำคัญ

2. ขอบเขต

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับ บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ทุกคน รวมถึง สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่มีอํานาจควบคุมในกิจการดังกล่าว และพันธมิตรทางธุรกิจ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

3. คำนิยาม

ข้อความหรือ คำใดๆ ที่ใช้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

“บี.กริม เพาเวอร์” หมายถึง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษัทที่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
“กรรมการ” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานที่มีการกำหนดระยะเวลาการจ้าง พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสภาพการจ้างของ บี.กริม เพาเวอร์ รวมทั้งพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างผ่านบริษัทคู่สัญญา
“บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ เพศ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา หรือสถานะอื่นใดที่ระบุไว้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธะสัญญา
“การกระทำผิด” หมายถึง การกระทำใดๆ ของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นการขัด หรือฝ่าฝืนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสภาพการจ้างของบี.กริม เพาเวอร์
“การทุจริต” หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมใดๆ ที่มีเจตนาทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน ผลประโยชน์ หรือการหลีกเลี่ยงภาระผูกพัน หรือการทำผิดกฎหมายและก่อความเสียหายแก่ บี.กริม เพาเวอร์
“คอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้
(1) การให้ การเสนอ /ให้คำมั่น /สัญญาว่าจะให้
(2) การรับ การเรียกร้อง
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความละเอียดอ่อนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่เข้าดำเนินกิจการอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่ บี.กริม เพาเวอร์ เข้าดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน และหาก บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้ ให้ยึดถือตามนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของ บี.กริม เพาเวอร์ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ รวมถึง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศที่เข้าไปประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจ หรือพบเห็นการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิด ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือหารือกับฝ่ายกฎหมาย หรือที่ปรึกษากฎหมายโดยไม่ชักช้า เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

5. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บี.กริม เพาเวอร์ ยึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ การศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานภาพอื่นใด รวมทั้งมีความเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายและมาตรฐานสากลสูงสุด และเพื่อให้ไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวกับความหลากหลาย การไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ล่วงละเมิด การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ การห้ามใช้แรงงานเด็ก และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการต่อต้านการคุกคามที่ชัดเจน รวมถึงมีการประเมินผลกระทบ (Human Rights Impact Assessment) โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงลูกค้า ชุมชนและกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable groups) ตามหลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายสิทธิมนุษยชนดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้ บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการต่อต้านการคุกคามอย่างเคร่งครัด รวมถึง สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทร่วม พันธมิตรทางธุรกิจ กิจการร่วมค้า คู่ค้าและคู่สัญญา ถือปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายสิทธิมนุษยชน ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการต่อต้านการคุกคาม และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายใต้สภาวการณ์และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามกฎหมายและข้อบังคับของ บี.กริม เพาเวอร์ รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เป็นระบบ สม่ำเสมอ และโปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน

บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาข้อมูลความลับที่ได้มาจากตำแหน่งหน้าที่ และงดเว้นการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บี.กริม เพาเวอร์ และการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บี.กริม เพาเวอร์

7. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นกลไกที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี (Teamwork) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับมาตรฐานสากล รวมถึง เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ การศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานภาพอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง และมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ และการห้ามใช้แรงงานเด็ก โดยจัดให้มี

 • กระบวนการสรรหาบุคลากรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
 • มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การให้รางวัลและการลงโทษบนพื้นฐานความยุติธรรม ชัดเจน และสามารถอธิบายได้
 • มีนโยบายในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน
 • มีเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้
 • กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
 • ให้ความสำคัญกับความสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ
 • กำหนดขั้นตอน กระบวนการ และกลไกในการพิจารณา และการดำเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของพนักงานอย่างเหมาะสม
 • เคารพและรับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามลำดับชั้นและตามหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้ บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการต่อต้านการคุกคาม บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดี เพื่อสร้างสังคมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง การคุกคามทางเพศ ภายในองค์กรอีกด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายสิทธิมนุษยชน ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการต่อต้านการคุกคาม และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

8. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ในราคาที่หมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. (1) นำเสนอ ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความปลอดภัย เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 2. (2) สื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างมีความรับผิดชอบ เป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
 3. (3) ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ จะต้องแจ้ง/เจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 4. (4) เปิดรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความเต็มใจ ปราศจากอคติ และปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา จะต้องแจ้งข้อมูลโดยไม่ชักช้าและรายงานสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็นระยะ
 5. (5) ติดตาม สำรวจ และวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ เนื่องจากปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญย่อมมาจากความสามารถในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
 6. (6) ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระทำที่ไม่สุจริตจากลูกค้า
 7. (7) บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ต่อลูกค้าในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของ บี.กริม เพาเวอร์ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล นอกจากนี้ จะไม่นำข้อมูลข้างต้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
9. การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันในระยะยาว โดยได้กำหนดหลักการปฏิบัติที่สำคัญไว้ในกรอบการบริหารคู่ค้าอย่างยั่งยืน อาทิ

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐานและโปร่งใส เจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้าด้วยเงื่อนไขและผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
 • ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
 • ส่งเสริม ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน (Supply chain management) อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้ทันท่วงที
 • ติดตามตรวจสอบและประเมินคู่ค้า ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกัน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าไม่มีการปฏิบัติผิดกฎหมาย ผิดเงื่อนไขของสัญญา ผิดหลักธรรมาภิบาลหรือจริยธรรมใด ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือชื่อเสียงของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) โดยมุ่งหวังให้คู่ค้านำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามบริบทของคู่ค้า โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อแรงงานของตนอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีธรรมมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างสังคมการดำเนินธุรกิจที่ดีในวงกว้างและการดำเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

10. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บี.กริม เพาเวอร์ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเท่าเทียม โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งในการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การบริหารเงินทุน การให้และรักษาหลักประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ไม่นำเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อตกลงที่ทำไว้กับเจ้าหนี้ และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ตลอดจน บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม และบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของ บี.กริม เพาเวอร์ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือข้อผูกพันตามสัญญา จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

11. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึง จะไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า ตลอดจน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ พึงระมัดระวังในการติดต่อ สื่อสารกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทางการค้า โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีอย่างมืออาชีพ และดูแล ปกป้อง รักษาข้อมูลทางการค้า และข้อมูลความลับของ บี.กริม เพาเวอร์ มิให้รั่วไหลเป็นสำคัญ

12. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินกิจการ โดยยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ที่เข้าดำเนินกิจการ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ และนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. (1) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 2. (2) พัฒนา อบรม สื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีว อนามัยในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึง ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 3. (3) กำหนดมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจัดทําแผนฉุกเฉิน เพื่อควบคุมป้องกันความเสียหาย และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง เหตุวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรือกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ บี.กริม เพาเวอร์
 4. (4) กํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฎิบัติงานภายใน บี.กริม เพาเวอร์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
 5. (5) ให้ความร่วมมือกับพันธมิตร คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา ในการปฎิบัติตามนโยบายด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการในภาพรวมของประเทศ

นอกจากนี้ จัดให้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมไปยังบริษัทร่วม พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อรับทราบ และนําไปปรับใช้กับองค์กรของตน เพื่อสร้างคุณค่าและเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานเดียวกันอย่างยั่งยืน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

13. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าดำเนินการ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการดำเนินการดังนี้

 • ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาและตอบสนองความต้องการที่จําเป็นของตนเองได้อย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างประโยชน์สุขและเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
 • มุ่งเน้นการนำความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อพัฒนายกระดับวิถีชีวิตชุมชุนอย่างเป็นรูปธรรม
 • สนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมการสร้างงาน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 • สืบสาน สนับสนุน และอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของชุมชน
 • เปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความกังวล ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของชุมชน และผู้ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • ในกรณีที่มีประเด็นปัญหา มุ่งเน้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อวางรากฐานการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งโดยตรงหรือผ่านหน่วยงานอื่น
 • ปลูกฝัง และเสริมสร้างจิตสำนึกความโอบอ้อมอารี จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แก่บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จัดให้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมไปยังบริษัทร่วม พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับทราบและนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน เพื่อสร้างคุณค่าและเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานเดียวกันอย่างยั่งยืน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

14. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เข้าดำเนินกิจการ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดแนวทางดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

 1. (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล รวมถึง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 2. (2) กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ความมุ่งมั่น พันธสัญญา และการแสดงเจตนารมณ์ ในด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย อาทิ นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้ กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย ติดตามและวัดผล เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการอนุรักษ์และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 3. (3) จัดทํากระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการลงทุนดำเนินโครงการ และนำประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นประเด็นในการพิจารณาตรวจสอบสถานะกิจการ การควบรวมกิจการ และการขยายการดำเนินโครงการใหม่ ๆ
 4. (4) ดูแล ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การคัดเลือก การออกแบบ และการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในกระบวนการผลิตตามหลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด การอนุรักษ์ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการควบคุมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเสีย และเสียงรบกวน การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายและวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นระบบและถูกวิธี เป็นต้น รวมถึง มีการตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
 5. (5) การปลูกฝังจิตสำนึกและการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. (6) จัดให้มีการติดตาม ดูแล ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสม่ำเสมอตามความเหมาะสม
 7. (7) สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับสากลที่ควรได้รับการดูแลและแก้ไขร่วมกันจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน เพื่อสร้างคุณค่าและเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานเดียวกันอย่างยั่งยืน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้ กรอบกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

15. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บี.กริม เพาเวอร์ จัดหาและใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บ รักษา ปกป้องข้อมูลความลับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และระมัดระวังไม่สื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระสำคัญและยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอก รวมถึง ดูแล รักษา ใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บี.กริม เพาเวอร์ โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึง ไม่ใช้เวลางานไปทำกิจกรรมส่วนตัวที่อาจขัดขวางหรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นความเสี่ยงในระดับสากลที่สำคัญ บี.กริม เพาเวอร์ จึงจัดให้มีระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Securities) และระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO / IEC 27001) หรือระบบมาตรฐานในระดับสากลอื่น ๆ เพื่อควบคุมดูแลป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยสูงสุด และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ เป็นต้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องใช้ Hardware และ Software ที่ บี.กริม เพาเวอร์ จัดให้เพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ เท่านั้น ระมัดระวังและรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ให้แก่ผู้อื่น และไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม หรือเพื่อดำเนินธุรกิจที่มิใช่เพื่อ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อค้นหา เผยแพร่ หรือจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ บี.กริม เพาเวอร์ และให้ความร่วมมือในการควบคุม ตรวจสอบและการดำเนินการใด ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บี.กริม เพาเวอร์ รวมทั้งดูแลให้บุคคลภายนอกใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ เข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับ บี.กริม เพาเวอร์ เท่านั้น และควบคุมบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างเคร่งครัดด้วย

16. ทรัพย์สินทางปัญญา

บี.กริม เพาเวอร์ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นทรัพย์สินที่มีค่า มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และรักษาความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ บี.กริม เพาเวอร์ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ดูแล รักษา และป้องกันมิให้ถูกละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจน มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ทุกคนจึงต้องรักษาความลับทางการค้า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีความรับผิดชอบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง มีหน้าที่สำคัญในการดูแล รักษา และป้องกัน มิให้ถูกละเมิด หรือมีการนำไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก บี.กริม เพาเวอร์ และต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยตรวจสอบผลงานอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจน ในการเข้าทำข้อตกลง หรือสัญญาต่าง ๆ พึงระมัดระวังและทำความตกลงให้ชัดเจนถึงสิทธิ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจนและรัดกุม

นอกจากนี้ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ และไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ คืนให้กับ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างครบถ้วนด้วย

17. การซื้อขายหลักทรัพย์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นข้อมูลที่ควรเก็บรักษาเป็นความลับ และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการนำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม

บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จึงพึงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกระทำการให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. (1) จัดเก็บ และรักษาข้อมูลภายในที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หรือเหตุอื่น ไว้เป็นความลับ จนกว่าจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจนกว่าข้อมูลภายในนั้นจะสิ้นสภาพหรือไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน รวมถึง จำกัดการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเท่านั้น และห้ามมิให้เปิดเผย หรือใช้ ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือเพื่อการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย แม้ บี.กริม เพาเวอร์ จะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม
 2. (2) ห้ามมิให้ใช้ เปิดเผย หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ข้อมูลภายใน ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
  ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บี.กริม เพาเวอร์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 3. (3) ดูแลมิให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมิชอบ หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
 4. (4) ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด และรายงานการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และกรอบระยะเวลา ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
 5. (5) ละเว้น และหลีกเลี่ยงการสื่อสาร แสดงความเห็น หรือเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการ เรื่องที่ยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อบุคคลภายนอกก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในลักษณะที่เป็นการบิดเบือน หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  หากมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวสารดังกล่าวอย่างถูกต้องและชัดเจนโดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงมีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน ของ บี.กริม เพาเวอร์ แม้จะลาออกหรือพ้นสภาพจากการบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ แล้วก็ตาม รวมถึงไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กรอื่นด้วย นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นอกจากจะเป็นการกระทำผิดตามจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว ยังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันอาจได้รับโทษตามกฎหมายอีกด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

18. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ อาจเผชิญกับความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบกับเหตุการณ์หรือกรณีที่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ภายนอก ขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและตัดสินใจได้ในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จึงพึงถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. (1) ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
 2. (2) ไม่ใช้เวลางานไปทำกิจกรรมส่วนตัวที่อาจขัดขวางหรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 3. (3) ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลอื่นใด
 4. (4) ไม่เรียก ไม่รับทรัพย์สิน ของขวัญ สิ่งตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษจาก บี.กริม เพาเวอร์
 5. (5) พึงหลีกเลี่ยงการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยงอาหารหรือความบันเทิงต่าง ๆ
  กรณีมีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พึงใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงจารีตประเพณี กฎหมาย หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งนี้ กรณีมีการรับของขวัญ หรือของที่ระลึก จะต้องเฉพาะในโอกาสที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีนิยม หรือเทศกาลเท่านั้น โดยมูลค่าของที่รับมาต้องไม่เกิน 5,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และเป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส
 6. (6) การรับเลี้ยงอาหาร หรือความบันเทิงต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ จะต้องเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สมเหตุสมผล และเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เท่านั้น
 7. (7) การรับเชิญไปดูงาน สัมมนา หรือทัศนศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างสมเหตุสมผล เหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ บี.กริม เพาเวอร์ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
 8. (8) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จําเป็นต้องเข้าทํารายการเช่นว่านั้น จะต้องแจ้งให้ บี.กริม เพาเวอร์ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว และจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น ๆ
 9. (9) จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาที่ บี.กริม เพาเวอร์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
 10. (10) รายงานการถือครอง และเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 11. (11) การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องกระทำโดยถือประโยชน์สูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

19. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ถูกต้องตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ถือปฏิบัติและใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างดีที่สุดบนพื้นฐานตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

20. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และไม่มีนโยบายลงโทษหรือกระทำการใด ๆ ในทางลบต่อบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ เสียประโยชน์ หรือโอกาสทางธุรกิจก็ตาม และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง และนโยบายการบริจาคและสนับสนุน โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่จะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจว่าได้ว่า บี.กริม เพาเวอร์ จะปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ดี และสามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากจากการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ สื่อสาร และสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้า ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อร่วมสร้างสังคมการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมที่ดีในวงกว้าง

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง นโยบายการบริจาคและสนับสนุน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

21. การป้องกันการฟอกเงิน

บี.กริม เพาเวอร์ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและในทุกประเทศที่เข้าดำเนินกิจการ รวมถึง มุ่งมั่นที่จะป้องกันตน มิให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกคู่ค้า และตรวจสอบประวัติของคู่ค้าอย่างรอบคอบ ไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับ โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด เพื่ออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง จัดให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ตลอดจน ให้ความสำคัญต่อการสอดส่อง ดูแล และให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

22. กิจกรรมทางการเมือง

บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองในทุกประเทศที่เข้าดำเนินกิจการ และไม่มีแนวปฏิบัติหรือนโยบายในการให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ดำเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองของบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จะต้องพึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

หากบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ พึงพิจารณาลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ของ บี.กริม เพาเวอร์

23. การปฏิบัติ การรายงาน แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยที่บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

กรณีที่มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้มิได้กำหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลพินิจเบื้องต้น โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังนี้

 1. (1) การกระทำนั้นอาจขัดต่อกฎหมาย หรือไม่
 2. (2) การกระทำนั้นอาจขัดต่อนโยบาย และ/หรือ วัฒนธรรมองค์กรของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่
 3. (3) การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้ หรือไม่
 4. (4) การกระทำนั้นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่
 5. (5) การกระทำนั้นอาจส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่

หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำในขั้นต้น หรือสอบถามฝ่าย People Partnership อีเมล์ ethics@bgrimmpower.com

นอกจากนี้ ในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง “การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องทุกข์” ที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ดังนี้

ทางโทรศัพท์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : หมายเลข (+66) 2-821-6403

ทางอีเมล์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : whistle-blowing@bgrimmpower.com
ประธานคณะกรรมการ : bgrimmpowerBOD@bgrimmpower.com
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : bgrimmpowerCG@bgrimmpower.com
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : bgrimmpowerAC@bgrimmpower.com

ทางไปรษณีย์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 อาคารไวท์เฮ้าส์ (White House Building) ชั้น 5

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ

ประธานคณะกรรมการ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 9 (สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ทางเว็บไซต์

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing

บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เบาะแส และ/หรือ เรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด รวมถึง ดำเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะเก็บรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งรายงานการแจ้งเบาะแสและการค้นหาข้อเท็จจริงไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล อนึ่ง หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกเปิดเผย บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

24. บทลงโทษ

บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มีผลใช้บังคับกับตนเองอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล นโยบาย ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่อ้างอิงในจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงขอให้พิจารณา อ้างอิง ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อมูล นโยบาย ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันที่สุดเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากมีการกระทำผิด แต่ละบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่แต่ละบริษัทได้กำหนดไว้ ตามแต่ลักษณะของความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำความผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น และอาจถูกดำเนินการและได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ การแนะนำ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ การเพิกเฉย หรือไม่แจ้งข้อมูลและเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำผิด หรือฝ่าฝืน การไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทำที่อาจเป็นการกระทำผิด หรือฝ่าฝืน และการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น ด้วยเหตุที่บุคคลนั้นแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืน อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดอันอาจได้รับโทษทางวินัยด้วยเช่นเดียวกัน

ฝ่าย People Partnership มีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสาร ชี้แจง เผยแพร่ อบรม ทดสอบ วัดผล ติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบทบทวน หรือเสนอปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เป็นประจำอย่างน้อยทุกรอบระยะเวลา 2 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร