จรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) จึงมีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือ สำหรับการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของบริษัท ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของคู่ค้า ลูกค้าและประชาชน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

ความเคารพในสิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน
 1. มีความเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความเหมือนหรือแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมทั้งมีความเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
 2. ให้ความเคารพและรับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามลำดับชั้นและตามหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การให้รางวัลและการลงโทษบนพื้นฐานความยุติธรรม ชัดเจน และสามารถอธิบายได้
 4. ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตามความเหมาะสม
 5. มีเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้
 6. ให้ความสำคัญกับความสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 7. กำหนดขั้นตอน กระบวนการ และกลไกในการพิจารณา และการดำเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของพนักงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 1. ศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสภาพการจ้าง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชาต้องสามารถดำเนินการทางวินัยและมีบทลงโทษอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายแก่พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 2. ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสภาพการจ้าง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และมีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางหรือคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
 3. รักษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ขอบเขตอันสมควร โดยคำนึงถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้จริง
 4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร
การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง การดูแลรักษา
 1. ไม่ใช้เวลางานไปทำกิจกรรมส่วนตัวที่อาจขัดขวางหรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
 3. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
 4. ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น
 5. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น
 6. ไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม หรือเพื่อดำเนินธุรกิจที่มิใช่เพื่อบริษัทฯ
 7. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 8. ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม
 9. ควบคุมบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลให้บุคคลภายนอกเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบริษัทฯ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 1. จัดเก็บสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีการกำหนดข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว
 2. หลีกเลี่ยงการใช้หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใช้สารสนเทศที่สำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผู้บริหารระดับสูงพึงละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากที่สารสนเทศที่สำคัญได้เปิดเผยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีการประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 3. ไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแสดงความคิดเห็นในนามของบริษัทฯ ต่อสื่อ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือเวทีสาธารณะ โดยไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 4. ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือการตัดสินใจซื้อขายหุ้นของนักลงทุน
 5. รักษาและปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำข้อมูลที่ได้มา เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
 1. สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
 2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 3. ออกแบบ และใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตตามหลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้ง จัดการสารเคมีอันตรายและวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นระบบ
 4. สื่อสาร ทำความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปิดเผยตามเวลาที่เหมาะสม
 5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยรักษาความสมดุลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 7. ส่งเสริม รักษา และธำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมและประเทศชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม
 8. ยึดถือปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ
 2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ในกรณีที่หากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป
 3. ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลอื่นใด
 4. ไม่ให้ ไม่เรียก ไม่รับทรัพย์สิน ของขวัญ สิ่งตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ
 5. รับของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น โดยมูลค่าของที่รับมาต้องไม่เกิน 5,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และเป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส
 6. การให้ของขวัญ เลี้ยงอาหาร หรือเลี้ยงรับรองลูกค้า/ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สมเหตุสมผล และเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เท่านั้น
 7. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ใดอันอาจก่อให้เกิดความบั่นทอนหรือเบี่ยงเบนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง ทั้งนี้ รวมถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ลดลง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ
 1. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 2. พึงระมัดระวังความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ รวมถึง ความสัมพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับพนักงานด้วยกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่
 3. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว ไม่ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
 4. ไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
 5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด
 1. ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
 2. มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
 3. รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 4. ไม่กระทำการใดๆ ต่อลูกค้าในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
 5. เปิดรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความเต็มใจปราศจากอคติ และปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
 6. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระทำที่ไม่สุจริตจากลูกค้า
การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)
 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาได้ ให้รีบแจ้ง/เจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างอย่างโปร่งใส กำหนดขั้นตอน ระเบียบ และกระบวนการสรรหาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
 3. จัดซื้อจัดหาจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจ การใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 4. คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหาจัดจ้าง อันอาจจะมีผลต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากงานการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 6. เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา โดยคำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 1. ไม่กล่าวหา ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง และไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
 2. ให้ความเคารพในสิทธิที่จะปกร้องรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
 3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 4. ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
 5. คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้รับการอนุมัติ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร