นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บี.กริม เพาเวอร์”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คำนิยาม

“การทุจริต” หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมใดๆ ที่มีเจตนาทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน ผลประโยชน์ หรือการหลีกเลี่ยงภาระผูกพัน หรือการทำผิดกฎหมายและก่อความเสียหายแก่ บี.กริม เพาเวอร์

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

 1. การให้ การเสนอ /ให้คำมั่น /สัญญาว่าจะให้
 2. การรับ การเรียกร้อง

เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“ค่าอำนวยความสะดวก” (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทําอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

“บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบาย

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และไม่มีนโยบายลงโทษหรือกระทำการใด ๆ ในทางลบต่อบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ เสียประโยชน์ หรือโอกาสทางธุรกิจก็ตาม และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่จะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจว่าได้ว่า บี.กริม เพาเวอร์ จะปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ดี และสามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากจากการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. ห้ามมิให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ เสนอ เรียกร้อง รับ หรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ที่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน และห้ามมิให้จ่ายค่าอํานวยความสะดวกที่อาจนําไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน
 3. บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ พึงหลีกเลี่ยงการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงอาหารหรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือการรับเชิญหรือเสนอการไปดูงานหรือสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจดังกล่าว อาจเป็นความเสี่ยงนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน
  กรณีมีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พึงใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงจารีตประเพณี กฎหมาย หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามนโยบายการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ประกาศกำหนด
 4. การบริจาคหรือการให้การสนับสนุน ด้วยทรัพย์สินไม่ว่าในรูปแบบใด เพื่อการกุศลโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจตอบแทน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมอีกทั้งส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีแก่องค์กร ดังนั้น การบริจาคหรือการให้การสนับสนุน จะต้องกระทำโดยโปร่งใสและถือปฏิบัติตามนโยบายการบริจาคและสนับสนุนของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและการให้การสนับสนุนนั้นไม่นำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน
 5. บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองในทุกประเทศที่เข้าดำเนินกิจการ และไม่มีแนวปฏิบัติหรือนโยบายในการให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ดำเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
 6. การทำธุรกรรมใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
 8. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 9. มีกระบวนการคัดสรรทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 10. จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 11. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่ บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินกิจการ
 12. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ บี.กริม เพาเวอร์ กำหนดไว้ รวมถึงมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การติดตามดูแลและทบทวนนโยบาย

บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ และทำบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลดเอกสาร