ชุมชนสัมพันธ์

คำกล่าวที่ว่า “เราอาศัยอยู่ในที่ที่เราทำงาน” เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของพนักงานส่วนใหญ่ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ บริษัทฯ สิ่งนี้ทำให้โรงไฟฟ้าของเราผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชนอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านของเราอย่างสงบสุข มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมรอบข้างเมื่อทำได้

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน เราจึงจัดกิจกรรมการพบปะกับชุมชนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี รวมทั้งมีการจัดงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการจัดทำประชาพิจารณ์ โดยเราต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านและเต็มใจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน กระบวนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ และข้อมูลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ อย่างเต็มที่

บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้มีการบริจาคเงินทุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนความต้องการเงินทุนในโรงเรียน เพื่อนำไปซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นทุนการศึกษา ซื้อเตาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และซ่อมแซมห้องสมุด เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครัวเรือนในชุมชนรอบข้างให้ดีขึ้น

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน บี.กริม เพาเวอร์ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชีวิตประจำวันของชุมชนเพื่อนบ้าน โดยส่วนใหญ่ผ่านการทำงานจิตอาสาของพนักงานบริษัทฯ โดยเราได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและสนับสนุนโรงเรียนในเหล่าทหารบก นอกจากนั้น เรายังจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรรมประเพณีไทย เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย