การบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษา

บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการจัดหาพลังงานและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา

โดยบริษัทฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตและการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมมักจะต้องการกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง (high voltage) และกำลังไฟสูง (lots of amps) เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และความต้องการไฟฟ้าโดยรวมของลูกค้ากลุ่มนี้ จะต้องมีคุณภาพและเสถียรภาพสูงเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ในฐานะผู้จัดหาพลังงาน เราจึงต้องจัดให้มีพลังงานสำรองไว้เพื่อจำหน่ายในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak Load) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังต้องรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับโครงข่ายไฟฟ้า (grid) และควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้สมดุลกับความต้องการไฟฟ้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อยู่เสมอ เพราะหากเกิดความไม่สมดุลในระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขึ้นและไม่ได้รับการแก้ไขที่ทันท่วงที ก็สามารถก่อให้เกิดการขัดข้องในระบบการจ่ายไฟและเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานต้องหยุดผลิตสินค้า วัตถุดิบที่เก็บไว้เกิดความเสียหาย เครื่องจักรเกิดความเสียหาย หรือเกิดค่าใช้จ่ายสูงในการเริ่มต้นเครื่องจักรในกระบวนการผลิตใหม่

ดังนั้น การควบคุมให้เกิดความสมดุลในระบบการจ่ายไฟเป็นความท้าทายที่ทีมบริหารจัดการและบำรุงรักษาของ บี.กริม เพาเวอร์ จะต้องเผชิญทุกวัน และเราก็มีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่า เราสามารถจัดการสถานการณ์การผลิตและจ่ายไฟให้เกิดความสมดุลได้ทุกๆ วันเช่นกัน ทีมวิศวกรของเรามีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ เนื่องจาก บี.กริม เพาเวอร์ เป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเกือบทุกชิ้นด้วยตนเอง ซึ่งโดยปรกติโรงไฟฟ้าส่วนมากไม่สามารถดูแลเองได้ โดยนับตั้งแต่โรงไฟฟ้าของเราเปิดดำเนินการก็สามารถคงการผลิตด้วยกำลังการผลิตสูงสุดมาโดยตลอด พร้อมด้วยการบริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล