วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”

พันธกิจ

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความมั่งคง ด้านพลังงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

บี.กริม เพาเวอร์ มีพันธกิจในการสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานที่สามารถสร้างโอกาสในการขยายและต่อยอดทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างต่อเนื่อง โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงาน 6 ด้าน ดังน