วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บี.กริม เพาเวอร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี “Empowering The World Compassionately” และจะประกอบธุรกิจตามแนวทางของ บี.กริมกว่า 140 ปี ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ “Doing Business with Compassion for the Development of Civilisation in Harmony with Nature”

พันธกิจ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้วางพันธกิจ (Missions) ของ บี.กริม เพาเวอร์ ไว้ 6 ประการ และวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ต่างๆ ไว้ดังนี้บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่ามาตรฐานการทำงานที่เป็นมืออาชีพและทัดเทียมกับระดับสากล ประกอบกับความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ จะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเติบโตของธุรกิจ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือต่อทุกภาคส่วน รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่า อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมในวงกว้าง