สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจากใจ”

ในปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ ประสบความสำเร็จในการนำหุ้นเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ซึ่งการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันและ นักลงทุนรายบุคคล โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำระดับสากลอย่างธนาคารพัฒนา เอเชีย (Asian Development Bank) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor ของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญใน การสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านนักลงทุนในการร่วมลงทุนกับเรา

มุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จ

บริษัทฯ ได้นำเงินทุนที่ได้รับจากการ เสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ไปสานต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ตามคำมั่นที่ให้ ไว้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ประการแรก ปรับลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ

บริษัทฯ นำเงินทุนที่ได้จากการเสนอ ขายหุ้น IPO ไปชำระเงินกู้ธนาคารและผู้ถือหุ้น ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ ณ สิ้นปี 2560 ลดลงเหลือเพียง 1.4 เท่า ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นระดับที่เหมาะสม ในการรองรับการเติบโตในการก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตตามแผนงานของบริษัทฯ การปรับลดลงของสัดส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิยังส่งผลดีต่อการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯมีแผนจัดทำในปี 2561 เพื่อเพิ่มทางเลือก ในการระดมทุนในตลาดทุนของบริษัทฯ และเป็นการบริหารจัดการต้นทุนทาง การเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย

ประการที่สอง ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนงาน

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการก่อสร้างและการดำเนินเครื่องโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของทีมบริหาร และบุคลากร การประสานงานร่วมกันของ บุคลากรของบริษัท และความโปร่งใส และความมีศีลธรรมในการทำงาน โดย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จจำนวน 25 โรงไฟฟ้า โดยทุกโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และใช้งบประมาณตามที่กำหนดไว้ กับธนาคารผู้สนับสนุนโครงการทั้งสิ้น ซึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทฯ นำเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น IPO ส่วนหนึ่งไปใช้ ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำเซน้ำน้อย 2 เซกะตำ 1 ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของบริษัทฯ ที่ประเทศ สปป.ลาว กำลังการผลิต ติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม ปี 2560 และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 โรง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 399 เมกะวัตต์ กำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน ตุลาคม ปี 2561 ตามลำดับ ซึ่งทุกโครงการ มีความคืบหน้าของการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้

ประการที่สาม การวางแผนพัฒนา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ยังวางแผนพัฒนาเพื่อการเติบโต ที่ยั่งยืน โดยการคัดสรรโครงการลงทุน ใหม่อย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ คำนึงถึงผลตอบแทนของการลงทุนที่เหมาะสม กับระดับความเสี่ยงหรือความซับซ้อนของการบริหารจัดการโครงการนั้นๆ ซึ่งเงินทุนที่ได้มาจากการขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการใช้ลงทุน โครงการในอนาคตของบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับ เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ดังต่อไปนี้

  • • การเตรียมลงทุนในการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ ได้แก่ ABP1, ABP2 และ BPLC1 ที่เข้าข่ายตามร่างประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจาก ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุ สัญญาในปี 2562-2568 โดยเป็น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุลง
  • • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและ สหกรณ์ภาคการเกษตรจำนวน รวม 7 โครงการ กำลังการผลิต รวม 30.83 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น โครงการร่วมลงทุนกับองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก (“อผศ.”) จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิต รวม 23.58 เมกะวัตต์ และเป็น ผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ ภาคการเกษตร 2 โครงการ กำลัง การผลิตรวม 7.25 เมกะวัตต์
  • • โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน โปรเกรส อินเตอร์เคม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 โครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่เน้น “การเติบโตอย่างมีคุณภาพ” เพื่อตอบโจทย์ ท่านผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจร่วมลงทุนกับเรา
รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากความสนใจของนักลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศที่มีต่อบริษัทฯ สัดส่วนการ จัดสรรหุ้น IPO ที่เหมาะสม เสถียรภาพ ของราคาหลังบริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้รับรางวัล แห่งความภูมิใจจากนิตยสารทางการเงิน ระดับสากล 4 รางวัล กล่าวคือ 1) The Best IPO in Thailand 2017 ที่จัดโดย นิตยสาร The Asset 2) The Best IPO Deal in Southeast Asia 2017 ที่จัดโดย นิตยสาร Alpha South East Asia 3) Best Energy Solutions Provider ที่จัดโดย นิตยสาร International Finance และ 4) Deal of the Year ที่จัดโดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยบริษัทฯ ขอขอบพระคุณและยกย่องความดีงามให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในรางวัลและความสำเร็จนี้

ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

นอกจากโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการพัฒนาที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานที่ดีจากโครงการ โรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 30 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,646 เมกะวัตต์ โดยปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 31,482 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 13.5% ซึ่งเป็นรายได้รวมสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา โดยสาเหตุหลักมาจากการเปิด ดำเนินการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม ABP5 และ BPWHA1 ที่เริ่มเปิดดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าปี 2559 ราคาซื้อขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามประกาศ ขึ้นค่าไฟฟ้า Ft ของรัฐบาล และการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ของบริษัทฯ นอกจากการเติบโตของรายได้ที่ดีแล้ว กำไรจากการดำเนินงานก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเรา บริษัทฯ มี EBITDA 8,725 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรากำไร EBITDA ที่ 28% ซึ่ง สะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ของการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ บริษัทฯ และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่ดีอีกด้วย บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปรับปรุง 2,918 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 9.3% ซึ่งสะท้อนอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น จากปีก่อน โดยเฉพาะหลังจากการ ปรับสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม ในครึ่งปีหลัง

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงก้าวแรกแห่งความสำเร็จของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและ ทีมงานทุกคนยังมีพลังและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะนำพาบริษัทฯ ก้าวเป็น บริษัทพลังงานชั้นนำระดับสากล ดิฉัน ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารและทีมงานทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจกับเรา ในการ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วย ความโอบอ้อมอารี” ไปด้วยกัน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร