ธุรกิจพลังงาน

การใช้พลังงานของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าโครงการอนุรักษ์และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่างๆ จะช่วยลดอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานลงได้บ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับอัตราการใช้พลังงานในปัจจุบัน ความต้องการไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังที่เห็นได้จากความต้องการไฟฟ้าของคู่ค้าของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนในการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้ามูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า

เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าระดับประเทศนั้น การสร้างโรงไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เกิดเสถียรภาพและรักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานและปริมาณการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีความสำคัญในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำที่มีคุณภาพสูง ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีส่วนช่วยลดภาระการก่อหนี้สาธารณะจากการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐลงได้

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในเชิงของเทคโนโลยี การจัดหาแหล่งเงินทุน และการเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสม ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นเองก็มีความกังวลต่อผลกระทบของการสร้างโรงไฟฟ้าที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนมากขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริงของการจัดหาพลังงานและบทบาทสำคัญของผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรม บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ จะยังคงมุ่งหน้าตามวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” ต่อยอดชื่อเสียงและความสำเร็จในด้านการพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง และการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำที่สะอาดและเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้