ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

"สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี"

การปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกระบวนการระดับสากล การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการทำงานเป็นทีมอย่างมีจรรยาบรรณสอดคล้องตามหลักบรรษัทภิบาล ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และห่วงใยดูแลชุมชน

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะเอื้อให้เราสามารถสร้างความแตกต่างในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดหาไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

กว่า 140 ปีของการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เราดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้ จากประสบการณ์และความชำนาญในการเป็นผู้พัฒนาและดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่เราร่วมพัฒนา พร้อมกับการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การสนับสนุนในด้านการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา การช่วยเหลือผู้พิการ การช่วยเหลือชุมชนและการทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในสังคมอีกด้วย