คณะกรรมการบริษัท

อ่านต่อ
ฮาราลด์ ลิงค์

ประธาน

อ่านต่อ
ปรียนาถ สุนทรวาทะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ
คาโรลีน โมนิค มารีครีสตีน ลิงค์

กรรมการ

อ่านต่อ
สมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อ่านต่อ
เกตุวลี นภาศัพท์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อ
อัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ