คณะกรรมการบริษัท

อ่านต่อ
ฮาราลด์ ลิงค์

ประธาน

อ่านต่อ
ปรียนาถ สุนทรวาทะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ
คาโรลีน โมนิค มารีครีสตีน ลิงค์

กรรมการ

อ่านต่อ
สมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการ

อ่านต่อ
ดร. สุรชัย สายบัว

กรรมการ

อ่านต่อ
เกตุวลี นภาศัพท์

กรรมการอิสระ

อ่านต่อ
อัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ / รักษาการณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ