คณะกรรมการบริษัท

อ่านต่อ
นายปกรณ์ ทวีสิน

ประธานกรรมการ

อ่านต่อ
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ
ศ.กิตติคุณ ดร.​ คุณหญิงสุชาดา​ กีระนันทน์

ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อ
นางอัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านต่อ
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านต่อ
นางเกตุวลี นภาศัพท์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อ
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านต่อ
นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อ
นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์

กรรมการ

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำรงตำแหน่งโดยเฉลี่ย 6 ปี 5 เดือน (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)