คณะกรรมการบริษัท

อ่านต่อ
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ
ศ.กิตติคุณ ดร.​ คุณหญิงสุชาดา​ กีระนันทน์

ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อ
อัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อ่านต่อ
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ
สมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อ่านต่อ
เกตุวลี นภาศัพท์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อ
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ
คาโรลีน ลิงค์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน