ตำแหน่งงานว่าง

ด้วยวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าภายใต้ชื่อ บี.กริม เพาเวอร์ และ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 75,000 ล้านบาท เมื่อโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จ เราจะก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น เราจึงมองหาบุคลากรมืออาชีพที่มีความโอบอ้อมอารีในจิตใจ มีทักษะการทำงานที่เป็นเลิศ มีใจรักการบุกเบิกหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานระดับโลก

บุคลากรมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานและต้องการที่จะนำจุดแข็งของตนมาใช้ในการทำงานจะพบว่า บริษัทฯ ของเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานในทุกระดับในองค์กรของเรา

ประกอบไปด้วยสาขาอาชีพที่ความหลากหลาย นับตั้งแต่วิศวกรรม การเงิน การตลาด การสื่อสาร และยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้ร่วมงานกับเรา

โดยจะได้เรียนรู้ความชำนาญงานตามแผนกงานต่างๆ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานระดับชำนาญการและผู้จัดการ นอกจากนี้ เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานโดยตรง และส่งเสริมให้นักศึกษาเหล่านั้นได้กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรแบบนอกกรอบ และเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

เราเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความสามารถได้เข้ามาร่วมงานกับเรา และในกรณีที่พนักงานของบริษัทฯ ประสบเหตุอุบัติเหตุสุดวิสัยถึงขึ้นทุพพลภาพ เราก็จะพยายามทุกวิถีทางในการรักษาสภาพการว่าจ้าง พร้อมกับจัดฝึกอบรมให้ตามความเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสในการทำงานที่เท่าทียมกัน

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด รวมถึงมีทัศนคติ และความเชื่อว่าสามารถทำให้สำเร็จได้
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร และอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการด้านธุรการบัญชี ในด้านต่างๆ ของแผนกบัญชี (AR/AP, GL, Cash, Budgeting, Tax and revenue etc.)
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก รวมถึงงานด้านภาษีต่างๆ
 • ดูแล และควบคุมให้การดำเนินการด้านบัญชีเป็นไปตามระเบียบต่างๆของบริษัท
 • ดูแล ควบคุม และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชี และงบการเงิน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และตรรกะที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจพลังงาน
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน และเทคโนโลยี
 • มีทักษะในการมองภาพรวมของประเด็นต่างๆ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายการวางแผนกลยุทธ์

หน้าที่รับผิดชอบ

 • นำเสนอแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
 • จัดเตรียมแผนธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนธุรกิจพลังงาน Power Development Plan (PDP) และสอดคล้องกับสภาพแวดล้องที่เปลี่ยนแปลง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายต่าง เป็นต้น
 • ควบคุม และประเมินโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ภายใต้กฎหมาย และระเบียบต่างทั้งใน และภูมิภาคอาเซียน
 • ควบคุม และประเมินการเติบโตของธุรกิจที่เกิดขึ้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาโทสาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดการการเงินองค์กร (budgeting and planning, budget controlling financial model) หรือประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน (project financing, corporate lending, credit)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน หรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมนุษยสัมพันธ์
 • มีความสามารถด้านการวางแผน และจัดลำดับงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Office) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงบประมาณ และดำเนินการด้านกระแสเงินสดบริษัท เพื่อนำเสนอต่อบอร์ดบริหาร
 • วิเคราะห์ผลปฏิบัติงานรายเดือนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ และดำเนินการจัดทำรายงานต่างๆ
 • ควบคุม และจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องระเบียบด้านการเงินต่างๆ เช่น Credit Facility Agreement (CFA), Cash Management Agreement (CMA)
 • จัดการสภาพคล่องทางการเงิน และเครดิต รวมถึงจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินของบริษัท ศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนต่าง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการตลาด สื่อออนไลน์ ภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสารภายในองค์กร
 • มีประสบการณ์ในสายประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร และการตลาดทั่วไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรืนล้นในการทำงาน รวมถึงมีทัศนคติ และความเชื่อว่าสามารถทำให้สำเร็จได้

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ริเริ่ม จัดการ และนำเสนอแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
 • ระบุ และนำเสนอค่านิยมองค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก
 • ให้คำแนะนำ และเป็นตัวแทนผู้บริหารเกี่ยวกับเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร และสนับสนุนงานด้านต่างๆ
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับชื่อเสียงบริษัท โดยคำนึงประเด็นสำคัญต่างๆอย่างรอบด้าน
 • บริหารจัดการ และควบคุมแผนงบประมาณ และโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร
 • กำหนดเป้าหมายประจำปี และกรอบแผนประจำปีของหน่วยงาน
 • พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร และดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน
 • พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมภายใน เช่น การประชุมใหญ่ และกิจกรรมบริษัทต่างๆ
 • พัฒนา และเสริมสร้างการสื่อสารองค์กรผ่านการฝึกอบรม และแผนพัฒนาต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำระบบ HRIS หรือด้านการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง HRM, HRD, KPI, Competency, Performance Management
 • มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงมีทัศนคติ และความเชื่อว่าสามารถทำให้สำเร็จได้
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ( Office) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MS. Excel และ MS. PowerPoint

หน้าที่รับผิดชอบ
 • กำหนดแผนพัฒนาระบบ HRIS สำหรับองค์กร
 • รับผิดชอบหน้าที่งานด้าน HR Operation โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
 • ดำเนินการด้านกลยุทธ์ HR รวมถึงกำหนดแผนอัตรากำลังพล งานสรรหา และกิจกรรมสำหรับพนักงานใหม่ การประเมินผลการทำงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และนโยบายสวัสดิการของพนักงาน
 • ดำเนินการพัฒนา และดูแลระบบ HRIS ขององค์กร
 • บริหารจัดการความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน HR
 • พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกระบวนการทำงานด้าน HR
 • ดูแลงานด้านจรรยาบรรณ รวมถึงการต่อ Visa และ Work permit ของพนักงานต่างชาติ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมี CPA หรือ CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบ บัญชี ควบคุมภายใน และจรรยาบรรณ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ และประเมินความเสียง การควบคุมกระบวนการด้านการเงิน กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างๆ การปิดบัญชี และระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทำงานเชิงรุก ยืดหยุ่น และสื่อสารได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Office) และระบบปฏิบัติการบัญชีต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารกับระดับบริหาร
 • สามารถเนทางไปต่างประเทศ และต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการด้านการตรวจสอบภายในภายใต้ระเบียบบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • ดำเนินการช่วยเหลืองานด้านความเสี่ยงของแผนตรวจสอบภายใน
 • ดำเนินการ และควบคุมงานภาพรวมด้านการตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมการดำเนินงานภายใน ทั้งด้านกระบวนการภายใน การเงิน และจรรยาบรรณ
 • ดำเนินการด้านงานธุรการตรวจสอบภายในตามแผน จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน
 • ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน
 • จัดเตรียมรายงาน เอกสาร และโปรแกรมด้านตรวจสอบภายในต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน และพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ
 • รับผิดชอบงานด้านโครงการพิเศษ เพื่อสเริมสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับงานตรวจสอบภายใน
 • พัฒนางานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อ แผนกทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสอบถาม
โทร: +66 (0) 2710 3055
หรือEmail: hr@bgrimmgroup.com