การทำงานอย่างมืออาชีพด้วยความโอบอ้อมอารี

บริษัทฯ ของเราประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลาย ทั้งพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้จัดการ วิศวกร ผู้หญิงและผู้ชาย หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และอายุที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันคือ ความโอบอ้อมอารีซึ่งเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัท บี.กริม เราเชื่อว่าความโอบอ้อมอารีจะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม และการทำงานโดยการยึดค่านิยมหลัก 4 ประการ ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ การมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความโอบอ้อมอารี

ความเป็นมืออาชีพ

เราทำงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศและมาตรฐานระดับโลกในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาโครงการหรือขั้นตอนผลิตไฟฟ้า พนักงานของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมุ่งมานะในการผลิตพลังงานคุณภาพและมอบบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และมีความคิดก้าวหน้าที่มุ่งให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่ายิ่งองค์กรของเรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากเท่าใด เราก็ยิ่งมีโอกาสช่วยเหลือชุมชนรอบข้างและสังคมไทยได้มากยิ่งขึ้น

การมีทัศนคติที่ดี

เราทำงานด้วยทัศนคติที่ดี กล้าเผชิญความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งมีความอดทนและยืดหยุ่นต่อความยากลำบากต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานระดับโลก เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ดีที่สามารถรวบรวมจุดแข็งของพนักงานแต่ละคน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ เราปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพและความเกื้อกูลกันทั้งในการทำงานทุกระดับ เพราะเราต่างมองหาความโอบอ้อมอารีจากในใจของทุกคน

ความร่วมมือกัน

เราทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเรามุ่งสร้าง รักษา และให้คุณค่าความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง และความสุขให้กับทุกคน อีกทั้งเรายังมองหาแนวทางที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน แม้บางโอกาสเราอาจอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพราะนี่เป็นการดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าองค์กรชั้นนำด้านพลังงานและวิศวกรรม เช่น E.ON, EnBW และ Sumitomo Corporation ร่วมมือกับเราเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เราทำงานโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงาน เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น เราจำเป็นที่จะต้องตื่นตัวในการดำเนินธุรกิจและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราสนับสนุนให้พนักงานของเราแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดระหว่างสายงาน เราพิจารณาทุกๆ ความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งที่มาจากพนักงานของเราและจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น Energy China และ KEPCO เป็นต้น